• Finland
  • +358 (0)50 4625 675

ArtRadius Saksala

 

international artist-in-residence program in rural Finland


EU-PROJECT

ART ENLARGES THE AREA
essential points English-FinnishART ENLARGES THE AREA
(developing culture traveling in Etelä-Savo, Finland)

back to previous page

1.1 IDEA

Art is, like science, a basic quality of human life.

The project ART ENLARGES THE AREA is based on the idea art is essential for everyone’s welfare.  People have an inherent power to design their environment and express themselves by art. Every civilization shows it’s view on reality by creating art: visual art, music, literature, performances, theater, dance etc. and it is possible to see the relation between reality and their view on it by their art (and by their art you can see their view on reality).

1.1 IDEA

Taide, niin kuin tiedekin, on ihmisen elämän peruselementti.

Projekti ART ENLARGES THE AREA perustuu ideaan, että taide on olennainen osa ihmisen hyvinvointia. Ihmisillä on luontainen tarvesuunnitella ympäristöänsä ja ilmaista itseään taiteen avulla. Jokainen kulttuuri tuo esiin oman käsityksensä todellisuudesta luomalla taidetta: kuvataidetta, musiikkia, kirjallisuutta, performansseja, teatteria, tanssia jne. ja tämän taiteen avulla pystyy näkemään ihmisten näkemyksensä todellisuudesta.

Children are the future of each society and we have to invest all our quality to give them tools to create their own life in a permanent changing world.

It is important to grow up with art and have contact with art in every day life. Artists are able to visualize in a personal way new views on everyday reality. Every civilization needs artists to open eyes and give new point of views.

- Art is fundamental for the quality and welfare of life and society.

- Art enlarges the personal area and view on daily life.

- Art activities, events and projects enlarge the tourist and economic traffic and value of the area.

Lapset ovat jokaisen yhteiskunnan tulevaisuutta ja meidän kuuluu sijoittaa koko osaamisemme antaakseen heille välineitä, jotta he pystyisivät luomaan oman elämänsä tässä jatkuvasti muuttuvassa maailmassa.

On tärkeä kasvaa taiteen parissa ja olla yhteydessä taiteeseen arkipäiväelämässä. Taiteilijat pystyvät esittämään henkilökohtaisella tavalla arkitodellisuuden uudet näkemykset.  Jokainen kulttuuri tarvitsee taiteilijoita avatakseen yhteiskunnan silmät uusille näkökulmille.

- Taide on perusta sekä yksilön että yhteisön elämän laadulle ja hyvinvoinnille.

-Taide avartaa ihmisen kenttää ja antaa uusia näkemyksiä elämästä. Taidetoiminta, -tapahtumat sekä -projektit laajentavat matkailu- ja taloudellista liikennettä ja nostavat paikkakunnan arvoa.

2. AIMS

- The project ART ENLARGES THE AREA is developing a cultural travel program

- The project is a development program of the art centre and aim is to find, in a developing period of the art centre, an economical and continuously way to finance it

- The project will be a program in the fields of art education, professional art and tourism

- The project will give more quality and welfare in the life of individual persons and to the entire society

- The project will create more tourist traffic in the area

2. TAVOITTEET

- Projekti ART ENLARGES THE AREA kehittää kulttuurimatkailu-ohjelmaa

- Projekti on taidekeskuksen kehitysohjelma ja tavoitteena on keksiä sille, (taidekeskuksen kehitysvaiheen aikana), taloudellinen ja jatkuva rahoitus

- Projekti tulee toimimaan seuraavilla taiteen aloilla: taiteen opetus, ammattitaide ja turismi

- Projekti tuo laatua ja hyvinvointia sekä yksilöille että myös koko yhteiskunnalle

- Projekti tuottaa lisää turismiliikennettä paikkakunnalle


7. CONSEQUENCES / RES ULTS 

The results of this project make the historical area of Saksalanharju, Kyyvesi Lake and village of Haukivuori into a value place to stay, to enjoy, to feel well, and to get inspiring experiences through art in a rural environment the year round.

Together with the other activities from Saksala ArtRadius, the AllaprimA MuseuM, the FOAM sculpture park and the labyrinth a remarkable artistic and tourist attraction in this area will be the result.


7. JOHTOPÄÄTÖKSET / TULOKSET 

Tämän projektin lopputulos tekee historiallisen Saksalanharjun alueen, Kyyvesi-järven ja Haukivuoren kunnan arvokkaammaksi paikaksi asua, nauttia, voida hyvin ja samalla antaa innostavia taidekokemuksia maalaisympäristössä ympäri vuoden.

Projektin ansiosta taidekeskus Saksala ArtRadius yhdessä muun toiminnan kanssa, kuten AllaprimA-museon, FOAM veistospuiston ja labyrintin, tulee olemaan merkittävä taidenähtävyys ja turistikohde.

Through the activities from Saksala ArtRadius, it will be also attractive for others to organize different kind of events, like theatre, poetry and literature festivals, music and dance performances.
The ambience of the area will get an interesting expression and that will result in more travelers – also from abroad.
The Mikkeli area will get more to offer to visitors and tourist business will grow.

Saksala ArtRadiuksen toiminnan kautta muutkin saavat innostusta järjestämään erilaisia tapahtumia kuten teatteri-, runous- ja kirjallisuusfesivaaleja, musiikki- ja tanssiperformansseja.

Alue saa uuden puoleensavetävän ilmeen, joka houkuttelee lisää matkailijoita sekä Suomesta että myös ulkomailta.
Mikkelin alue tulee saamaan enemmän tarjottavaa vierailijoille ja turismi kasvaa.

The area will be attractive for new, small businesses in the field of recreation, entertainment, restaurants, art shops, art ateliers, art supplies, renting summer cottages, building new houses. More jobs and new businesses will be result of economic activity through the project. Alue tulee olemaan houkutteleva uusille pienille yrityksille virkistyksen, viihteen, ravintoloiden, taidekaupppojen, taidemateriaalivarastojen, taideateljeiden, kesämökkien vuokrausten sekä uusien talojen rakentamisen toimialoille. Projektin taloudellisten toimintojen seurauksena työpaikkojen ja uusien yritysten määrä lisääntyy.
The economic situation for the local inhabitants will grow in a positive way, more visitors, more inhabitants, more challenge to create new ideas. Taloudellinen tilanne paikkakuntalaisille kasvaa positiivisella tavalla: enemmän kävijöitä ja  asukkaita sekä lisää haasteita uusien ideoiden luomiselle.
The area will be interesting the year round and that will break out the traditional summer holiday period and there will be a longer period of economic profit from tourists and other visitors. Alue tulee olemaan kiinnostava ympäri vuoden ja se taas rikkoo perinteisen kesälomakauden, ja näin ollen turismin tuoma taloudellinen hyöty kasvaa.
Co-operation with international tourist branch will bring new groups of tourists to the area and will bring new international contacts to the local people. Yhteistyö  kansainvälisen turismin kanssa tuo uusia turistiryhmiä alueelle ja samalla se tuo uusia kansainvälisiä kontakteja paikallisten kanssa.
These days people from all over the world are looking for special small-scaled places, with an own identity and with a personal approach, they will feel well in this inspiring environment. The area will get new inhabitants and the social structure will be more various. Nykyään ihmiset koko maailmalta etsivät erikoisia pienen mittakaavan paikkoja, joilla on niin sanottu oma identiteetti ja jotka vaativat henkilökohtaista lähestymistapaa, sellaisissa paikoissa, joissa on myös innostava ympäristö, ihmiset viihtyvät. Paikkakunta saa uusia asukkaita ja yhteiskunnan rakenteesta tulee monipuolinen.
The new investments in the area make it interesting and valuable for young people to stay in the area and not to leave to big cities; they have a future in the area after a study anywhere else. With young people, staying in the region the social capital will rise. Uudet investoinnit tekevät paikkakunnasta mielenkiintoisen ja arvokkaan nuorille. Näin he jäävät  asumaan kotipaikkakunnalleen ja jopa muualla opiskelun jälkeen heillä on tulevaisuus kotipaikkakunnalla. Nuorten jääminen omalle paikkakunnalle rikastuttaa yhteiskuntaa.
The experiences children and youngsters will have with art during their school time, will enlarge their personal reality. Kokemukset, jotka lapset ja nuoret saavat taiteesta koulun aikana, avartavat heidän henkilökohtaista todellisuutta.
The result of the investment will be many times higher that the invested amount. Investoinnin tulokset moninkertaistuvat investoinnin määrään nähden.

back to previous page
 

The project is supported by the European Union.
With this support it is possible to start and continue the ideas of the plan.
The municipal of Mikkeli supports the idea of the art centre and makes it possible to start the program.
The paper Länsi-Savo and the constructor company Lemminkäinen Oy take both part in the start and developing of the program.
In 2007 Suomen Kulttuurirahasto has given a stipendium to realize different parts of the project.


 

 
With the support and guiding of Etelä-Savo Maakuntaliitto and Etelä-Savon Taidetoimikunta it is possible to create a good network.
The AllaprimA Foundation supports the art education program by loan the interesting collection of child art.
Arts Council Finland supports the development of the children's forest, a part of the art education program.
The bus company De Jong Tours supports the development of the tourist part of the plan.

Etelä-Savon Maakuntaliitto

Etelä-Savon Taidetoimikunta

AllaprimA Foundationinformation:
Marja de Jong
mobile 00358 (0)50 4625 675
mail@saksala.org

 

 
zoeken
zomergasten
kunstenaars
omgeving
Emaill
 
home
search
summer­guests
artists
surroundings
Email
links
 
etsi
kesävieraat
taiteilijat
ympäristö
Emaill
 also visit
AllaprimA
14square
ArtRadius
Lucien den Arend
St Ives Net / Selected Art

© 2004 Saksala ArtRadius Oy
Site design by DutchDeltaDesign in cooperation with Lucien den Arend


information |Marja de Jong | mobile 00358 (0)50 4625 675 | info@arefs.org |

copyright
zoeken
zomergasten
kunstenaars
omgeving
email
art links
HOME
search
summer­guests
artists
surroundings
email
links
privacy
etsi
kesävieraat
taiteilijat
ympäristö
email
support
also visit
AllaprimA | AREFS | 14square | Marja de Jong | ArtRadius | Lucien den Arend | St Ives Net / Selected Art

©2004-2011 Saksala ArtRadius
art works©artists concerned
site design by DutchDeltaDesign
in cooperation with Lucien den Arend